top of page

 

 

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Sayın ziyaretçi, sitemizi ziyaret etmek ile sitemizin ziyaret ve kullanım şartlarını kabul ettiğiniz sayılır. Sitenin ziyaret ve kullanım şartları için tıklayınız.

 1. İnternet sitesi ziyaretçilerimizin gizliliği bizim için çok önemlidir ve kendimizi onu korumaya adadık. Bu ilke, kişisel bilgileriniz ile ne yapacağımızı açıklar. KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilinizin korunmasına önem gösteriyoruz ve bu süreçte şeffaflık ile hesap verebilirliği ön planda tutuyoruz. Kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve bunlara uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz.

 2. Sitemizi ilk ziyaretinizde bu ilke kapsamında çerezleri kullanmamıza izin vermeniz, internet sitemizi her ziyaret ettiğinizde çerezlerin kullanılmasına izin verir.

 3. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. İlgili sürelerin sonunda, kişisel verileriniz mevzuata ve AGNA Hukuk ve Danışmanlık'ın ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı KVKK gereği düzenlenen aydınlatma metnimiz gizlilik politakımızın bir parçasını oluşturmaktadır.

 

A. Kaynak


6698 sayılı KVKK ile kişisel verileriniz, müşterilerimize sunduğumuz hizmetler ve AGNA Hukuk ve Danışmanlık’ın idare ve yönetimi ile finansal operasyonları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla gerekli olduğu ölçüde KVKK’nın 5/2(c) maddesinde öngörülen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ya da KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu AGNA Hukuk ve Danışmanlık’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca, hukuki süreçlerin yürütülmesi/karşılanması amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle ve mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin getirilebilmesi ve yetkili mercilerin bilgi belge taleplerinin karşılanması gereklilikleri çerçevesinde KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebiyle işlenebilmektedir.

B. Başlıca faaliyet alanı kapsamındaki hizmetlerimiz için kişisel bilgilerin toplanması

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz çerçevesinde, müvekkillerimiz, müvekkillerimizin tedarikçileri, iş ortakları, ana faaliyet alanıyla ilgili danışmanlık/destek alınan tedarikçiler, görüş temin edilen uzmanlar, ilgili danışmanlık ya da avukatlık hizmetine veya uyuşmazlığa konu ya da taraf olan kişiler ile bunların temsilci ve çalışanları ile kişisel bilgiler toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabilir:

 • Fiziken ziyaretleriniz ve postalarınız ile:

 1. Katılacağınız görüşme/etkinlik adına hazırlık yapılması ve bina/işyeri güvenliği ve denetimi ve mevzuat gereği için kimlik, iletişim, firma, araç ve ziyaretinizle ilgili bilgileriniz, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması yoluyla ;

 2. İşyeri güvenliği ve denetimi amacıyla Agna Hukuk ve Danışmanlık’a ait güvenlik kameralar aracılığıyla bina ortak alanından ofise bağlanan girişler ve ofisin ortak alanlarda kontrol ve yönetimi için dış görünüşünüz gibi kişisel bilgileriniz;

 3. Agna Hukuk ve Danışmanlık'tan aldığınız hizmeti yerine getirebilmek amacıyla, hizmet sırasında veya sonrasında; fiziken sunduğunuz veya sonrasında gönderdiğiniz bilgi ve belgelerle “Ad, Soyad, Cinsiyet, E-posta Adresi, Fotoğraf, Telefon Numarası, Adres, Diploma Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Yabacı Dil Bilgisi, Yazılan Makale ve Yazılar” gibi tüm kişisel bilgileriniz;

 • Elektronik ortamdan gönderdiğiniz iletiler ile:

 1. Agna Hukuk ve Danışmanlık'tan aldığınız hizmeti yerine getirebilmek amacıyla, hizmet sırasında veya sonrasında; bize e-posta veya elektronik ortamdan  gönderdiğiniz bilgi ve belgelerle “Ad, Soyad, Cinsiyet, E-posta Adresi, Fotoğraf, Telefon Numarası, Adres, Diploma Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Yabacı Dil Bilgisi, Yazılan Makale ve Yazılar” gibi tüm kişisel bilgileriniz toplanmaktadır.

Bize başka bir kişinin kişisel bilgilerini iletmeden önce, o kişinin bilgilerin paylaşılacağına ve bu ilkeye uygun olarak işleneceğine dair onayını almanız gerekir.

B.1. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve kullanılması

Sitemiz üzerinden bize gönderilen kişisel bilgiler bu ilkede veya sitenin ilgili sayfalarında belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi şu amaçlar için kullanabiliriz:

 1. Müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması ile müvekillere ilişkin diğer sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve raporlanması

 2. Müvekkillere sunulan hizmetler kapsamında müvekkiller, onların paydaşları ve müvekkiller adına üçüncü kişilerle yapılan iletişimler

 3. Müvekkillerin mevzuat ve sair konulardaki gelişmelerden haberdar edilmesi

 4. Müvekkillere sunulan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleriyle bağlantılı olarak, Agna Hukuk ve Danışmanlık tarafından uzman, bilirkişi görüşü ve mütalaa alınması, üçüncü kişilerden ürün/hizmet tedarik edilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi

 5. Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi

 6. Kurumsal iletişim süreçlerimizin yürütülmesi ve müvekkil ilişkilerinin ve iletişiminin güçlendirilmesi

 7. Agna Hukuk ve Danışmanlık tarafından düzenlenen ya da Agna Hukuk ve Danışmanlık'ın katıldığı/parçası olduğu etkinliklerin organizasyonu ve duyurulması

 8. Finans, BT, İK, ofis yönetimi, sekreterya, muhaberat, arşiv vb. iç süreçlerin yürütülmesi

 9. Varlıklarımızın ve bilgi güvenliğinin sağlanması

 10. Kurumsal yapının yönetimi ve idaresi, Agna Hukuk ve Danışmanlık içi raporlama faaliyetlerinin icrası ile denetim, iş geliştirme vb. çalışmaların yürütülmesi, sözleşme yönetimi, hukuk ve muhasebe süreçleri ile Agna Hukuk ve Danışmanlık’ın dahili kural ve politikalarının yerine getirilebilmesi

 11. İlgili mevzuat uyarınca gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin adli, cezai ve idari merciler, icra daireleri ya da kolluk kuvvetlerine sunulması

 12. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu başta olmak üzere, Agna Hukuk ve Danışmanlık’ın mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

 13. Sitemizde yayınlanması için kişisel bilgiler gönderirseniz, bu bilgileri yayınlarız veya bize sunduğunuz lisans kapsamında kullanabiliriz.

Açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa veya diğer üçüncü tarafların doğrudan pazarlama bölümlerine iletmeyeceğiz.

B.2. Kişisel bilgilerin paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi çalışanlarımıza, görevlilerimize, sigortacılarımıza, profesyonel danışmanlarımıza, ajanslarımıza, tedarikçilerimize veya taşeronlarımıza, bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi, bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi şu durumlarda paylaşabiliriz:

 1. Yasal olarak gerektiği durumlarda,

 2. Devam eden veya olası yasal süreçlerle ilgili olarak,

 3. Kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme gibi),

 4. Kişisel bilgilerin açıklanması için mahkemeye başvurabileceğine inandığımız bir kişiye, başvurması halinde mahkemenin veya yetkili kişi ve kurumların kişisel bilgilerin açıklanması yönünde karar vereceğine dair makul görüşlerimiz olması halinde,

 5. Fiziki adresimizdeki ziyaretçi bilgileri, AGNA Hukuk ve Danışmanlık’ın hizmet aldığı veri işleyenlerle ve binanın genel güvenliğinin temini amacıyla gereken hallerde ofislerimizin bulunduğu binanın yönetimi ile karşılıklı olarak paylaşılabilmektedir.

Bu ilkede belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız.

B.3. Kişisel bilgilerin saklanması ve imhası

 1. Bölüm B.3, kişisel bilgilerin saklanması ve silinmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden emin olmak için tasarlanan veri saklama ilkeleri ve prosedürlerini belirtir.

 2. İşlediğimiz kişisel bilgiler, belirtilen amaç veya amaçların gerektirdiğinden daha uzun süre saklanamaz.

 3. Madde B.3-2’yi etkilememek üzere, aşağıda belirtilen kategorilere dahil olan verileri kişisel bilgileri genellikle aşağıda belirtilen tarih/saatte siler ya da imha ederiz:

  1. Çerez verileri her 3 ayda bir ve her senenin son günü Wix.com, Inc. altyapısı aracılığıyla silinecektir.

  2. E-posta ve fiziken gönderdiğiniz ya da ziyaretiniz sırasında edindiğimiz kişisel bilgilerinizi içeren bilgi ve belgeler hizmetimiz süresince ve hizmetimizden sonra 1136 s. Avukatlık Kanunu gereği 10 yıl süre ile saklanmaktadır. Süresi dolan kişisel veriler fiziken ve elektronik olarak imha edilmektedir.

 4. Bölüm B.3’deki diğer hükümlere bağlı olmaksızın kişisel veri içeren dokümanları (elektronik dokümanlar dahil);

  1. Yasal olarak gerektiği durumlarda;

  2. Dokümanların süren veya olası yasal süreçlerle ilgili olduğunu düşündüğümüz hallerde ve

  3. Kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme gibi).

  4. Sözleşmesel yükümlülüğümüz gereği,

Elektronik ortamda gönderdiğiniz tüm kişisel bilgilerinizi güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularda, fiziksel tüm kişisel verilerinizi ise ofislerimizde güvenlikli dolaplarda saklarız.

B.4. Kişisel bilgilerinizin güvenliği

 1. Kişisel verilerinizin kaybolması, istismar edilmesi veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve organizasyonel önlemler alırız.

 2. İnternet sitemizde yer alan online ödeme sekmesi ile yönlendirilen internet sitesi ile gerçekleştirilen tüm finansal aktarımlar pos.param.com.tr altyapısında şifreleme teknolojisi ile korunmaktadır.

 

C. Başlıca faaliyet alanı dışındaki mal ve hizmet tedarikleri için kişisel bilgi toplanması

Danışmanlık/destek alınan tedarikçiler, kira, satın alma ve benzeri ilişki kurulan üçüncü kişiler ile bunların temsilci ve çalışanları ile ilgili kişisel bilgiler toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabilir:

 • Fiziken ziyaretleriniz ve postalarınız ile:

 1. Katılacağınız görüşme/etkinlik adına hazırlık yapılması ve bina/işyeri güvenliği ve denetimi ve ilgili mevzuat gereği; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması yoluyla; kimlik, iletişim, firma, araç ve ziyaretinizle ilgili bilgileriniz;

 2. İşyeri güvenliği ve denetimi amacıyla Agna Hukuk ve Danışmanlık’a ait güvenlik kameralar aracılığıyla bina ortak alanından ofise bağlanan girişler ve ofisin ortak alanlarda kontrol ve yönetimi için dış görünüşünüz gibi kişisel bilgileriniz;

 3. Agna Hukuk ve Danışmanlık'ın aldığı hizmeti/kira/satın almayı yerine getirebilmek amacıyla, hizmet/kira/satın alma sırasında veya sonrasında; fiziken sunduğunuz veya sonrasında gönderdiğiniz bilgi ve belgelerle “Ad, Soyad, Cinsiyet, E-posta Adresi, Fotoğraf, Telefon Numarası, Adres, Diploma Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Yabacı Dil Bilgisi, Yazılan Makale ve Yazılar” gibi tüm kişisel bilgileriniz;

 • Elektronik ortamdan gönderdiğiniz iletiler ile:

 1. Agna Hukuk ve Danışmanlık'ın aldığı hizmeti/kira/satın almayı yerine getirebilmek amacıyla, hizmet/kira/satın alma sırasında veya sonrasında; bize e-posta veya elektronik ortamdan  gönderdiğiniz bilgi ve belgelerle “Ad, Soyad, Cinsiyet, E-posta Adresi, Fotoğraf, Telefon Numarası, Adres, Diploma Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Yabacı Dil Bilgisi, Yazılan Makale ve Yazılar” gibi tüm kişisel bilgileriniz toplanmaktadır.

Bize başka bir kişinin kişisel bilgilerini iletmeden önce, o kişinin bilgilerin paylaşılacağına ve bu ilkeye uygun olarak işleneceğine dair onayını almanız gerekir.

C.1. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve kullanılması

Sitemiz üzerinden bize gönderilen kişisel bilgiler bu ilkede veya sitenin ilgili sayfalarında belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi şu amaçlar için kullanabiliriz:

 1. Büromuz ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli ürün/hizmet tedarik ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmet ilişkisi çerçevesinde sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması

 2. Faturalandırma, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi

 3. Finans, BT, İK, ofis yönetimi, sekreterya, muhaberat, arşiv vb. iç süreçlerin yürütülmesi

 4. Varlıklarımızın ve bilgi güvenliğinin sağlanması

 5. Kurumsal yapının yönetimi ve idaresi, Agna Hukuk ve Danışmanlık içi raporlama faaliyetlerinin icrası ile denetim, iş geliştirme vb. çalışmaların yürütülmesi, sözleşme yönetimi, hukuk ve muhasebe süreçleri ile Agna Hukuk ve Danışmanlık'ın dahili kural ve politikalarının yerine getirilebilmesi

 6. İlgili mevzuat uyarınca gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin adli, cezai ve idari merciler, icra daireleri ya da kolluk kuvvetlerine sunulması

 7. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu başta olmak üzere, Agna Hukuk ve Danışmanlık'ın mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

 8. Sitemizde yayınlanması için kişisel bilgiler gönderirseniz, bu bilgileri yayınlarız veya bize sunduğunuz lisans kapsamında kullanabiliriz.

Açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa veya diğer üçüncü tarafların doğrudan pazarlama bölümlerine iletmeyeceğiz.

C.2. Kişisel bilgilerin paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi çalışanlarımıza, görevlilerimize, sigortacılarımıza, profesyonel danışmanlarımıza, ajanslarımıza, tedarikçilerimize veya taşeronlarımıza, bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi, bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi şu durumlarda paylaşabiliriz:

 1. Yasal olarak gerektiği durumlarda,

 2. Devam eden veya olası yasal süreçlerle ilgili olarak,

 3. Kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme gibi),

 4. Kişisel bilgilerin açıklanması için mahkemeye başvurabileceğine inandığımız bir kişiye, başvurması halinde mahkemenin veya yetkili kişi ve kurumların kişisel bilgilerin açıklanması yönünde karar vereceğine dair makul görüşlerimiz olması halinde,

 5. Fiziki adresimizdeki ziyaretçi bilgileri, AGNA Hukuk ve Danışmanlık’ın hizmet aldığı veri işleyenlerle ve binanın genel güvenliğinin temini amacıyla gereken hallerde ofislerimizin bulunduğu binanın yönetimi ile karşılıklı olarak paylaşılabilmektedir.

Bu ilkede belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız.

C.3. Kişisel bilgilerin saklanması ve imhası

 1. Bölüm C.3, kişisel bilgilerin saklanması ve silinmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden emin olmak için tasarlanan veri saklama ilkeleri ve prosedürlerini belirtir.

 2. İşlediğimiz kişisel bilgiler, belirtilen amaç veya amaçların gerektirdiğinden daha uzun süre saklanamaz.

 3. Madde C.3-2’yi etkilememek üzere, aşağıda belirtilen kategorilere dahil olan verileri kişisel bilgileri genellikle aşağıda belirtilen tarih/saatte siler ya da imha ederiz:

  1. Çerez verileri her 3 ayda bir ve her senenin son günü Wix.com, Inc. altyapısı aracılığıyla silinecektir.

  2. E-posta ve fiziken gönderdiğiniz ya da ziyaretiniz sırasında edindiğimiz kişisel bilgilerinizi içeren bilgi ve belgeler hizmetimiz süresince ve hizmetimizden sonra 1136 s. Avukatlık Kanunu gereği 10 yıl süre ile saklanmaktadır. Süresi dolan kişisel veriler fiziken ve elektronik olarak imha edilmektedir.

 4. Bölüm C.3’deki diğer hükümlere bağlı olmaksızın kişisel veri içeren dokümanları (elektronik dokümanlar dahil);

  1. Yasal olarak gerektiği durumlarda;

  2. Dokümanların süren veya olası yasal süreçlerle ilgili olduğunu düşündüğümüz hallerde ve

  3. Kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme gibi).

  4. Sözleşmesel yükümlülüğümüz gereği,

Elektronik ortamda gönderdiğiniz tüm kişisel bilgilerinizi güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularda, fiziksel tüm kişisel verilerinizi ise ofislerimizde güvenlikli dolaplarda saklarız.

C.4. Kişisel bilgilerinizin güvenliği

 1. Kişisel verilerinizin kaybolması, istismar edilmesi veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve organizasyonel önlemler alırız.

 2. İnternet sitemizde yer alan online ödeme sekmesi ile yönlendirilen internet sitesi ile gerçekleştirilen tüm finansal aktarımlar pos.param.com.tr altyapısında şifreleme teknolojisi ile korunmaktadır.

D. Başlıca faaliyet alanındaki çalışanlarımız, çalışan ve stajyer adaylarımızın istihdamı için kişisel verilerinin toplanması

Çalışanlar, çalışma arkadaşımız olmak için başvuruda bulunan adayların ilgili kişisel bilgileri toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabilir:

 • Fiziken ziyaretleriniz ve postalarınız ile:

 1. Katılacağınız görüşme/etkinlik adına hazırlık yapılması, işyerini ziyaretleriniz ve bina/işyeri güvenliği ve denetimi ve ilgili mevzuat gereği; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması yoluyla; kimlik, iletişim, firma, araç ve ziyaretinizle ilgili bilgileriniz;

 2. İşyeri güvenliği ve denetimi amacıyla Agna Hukuk ve Danışmanlık’a ait güvenlik kameralar aracılığıyla bina ortak alanından ofise bağlanan girişler ve ofisin ortak alanlarda kontrol ve yönetimi için dış görünüşünüz gibi kişisel bilgileriniz;

 3. Agna Hukuk ve Danışmanlık'a verdiğiniz hizmeti yerine getirebilmek amacıyla veya çalışan adayımız olmak amacıyla, hizmet ve adaylık sırasında veya sonrasında; fiziken sunduğunuz veya sonrasında gönderdiğiniz bilgi ve belgelerle “Ad, Soyad, Cinsiyet, E-posta Adresi, Fotoğraf, Telefon Numarası, Adres, Diploma Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Yabacı Dil Bilgisi, Yazılan Makale ve Yazılar” gibi tüm kişisel bilgileriniz;

 • Elektronik ortamdan gönderdiğiniz iletiler ile:

 1. Agna Hukuk ve Danışmanlık'a verdiğiniz hizmeti yerine getirebilmek veya çalışan adayımız olmak amacıyla, hizmet/adaylık sırasında veya sonrasında; e-posta veya elektronik ortamdan gönderdiğiniz bilgi ve belgelerle “Ad, Soyad, Cinsiyet, E-posta Adresi, Fotoğraf, Telefon Numarası, Adres, Diploma Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Yabacı Dil Bilgisi, Yazılan Makale ve Yazılar” gibi tüm kişisel bilgileriniz toplanmaktadır.​

Bize başka bir kişinin kişisel bilgilerini iletmeden önce, o kişinin bilgilerin paylaşılacağına ve bu ilkeye uygun olarak işleneceğine dair onayını almanız gerekir.

D.1. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve kullanılması

Sitemiz üzerinden bize gönderilen kişisel bilgiler bu ilkede veya sitenin ilgili sayfalarında belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi şu amaçlar için kullanabiliriz:

 1. Başvuruda bulunduğunuz bilgilerin doğrulunun teyiti için,

 2. Başvurulan pozisyona ilişkin yeterlilik değerlendirmenin yapılması,

 3. Başvurulan ya da alternatif pozisyona ilişkin iş teklifi yapılması,

 4. Başvuruya ilişkin yetersiz bilgi olması nedeniyle iletişime geçilmesi,

Açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa veya diğer üçüncü tarafların doğrudan pazarlama bölümlerine iletmeyeceğiz.

D.2. Kişisel bilgilerin paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi çalışanlarımıza, görevlilerimize, sigortacılarımıza, profesyonel danışmanlarımıza, ajanslarımıza, tedarikçilerimize veya taşeronlarımıza, bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi, bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi şu durumlarda paylaşabiliriz:

 1. Yasal olarak gerektiği durumlarda,

 2. Devam eden veya olası yasal süreçlerle ilgili olarak,

 3. Kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme gibi),

 4. Kişisel bilgilerin açıklanması için mahkemeye başvurabileceğine inandığımız bir kişiye, başvurması halinde mahkemenin veya yetkili kişi ve kurumların kişisel bilgilerin açıklanması yönünde karar vereceğine dair makul görüşlerimiz olması halinde,

 5. Fiziki adresimizdeki ziyaretçi bilgileri, AGNA Hukuk ve Danışmanlık’ın hizmet aldığı veri işleyenlerle ve binanın genel güvenliğinin temini amacıyla gereken hallerde ofislerimizin bulunduğu binanın yönetimi ile karşılıklı olarak paylaşılabilmektedir.

Bu ilkede belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız.

D.3. Kişisel bilgilerin saklanması ve imhası

 1. Bölüm D.3, kişisel bilgilerin saklanması ve silinmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden emin olmak için tasarlanan veri saklama ilkeleri ve prosedürlerini belirtir.

 2. İşlediğimiz kişisel bilgiler, belirtilen amaç veya amaçların gerektirdiğinden daha uzun süre saklanamaz.

 3. Madde D.3-2’yi etkilememek üzere, aşağıda belirtilen kategorilere dahil olan verileri kişisel bilgileri genellikle aşağıda belirtilen tarih/saatte siler ya da imha ederiz:

  1. Çerez verileri her 3 ayda bir ve her senenin son günü Wix.com, Inc. altyapısı aracılığıyla silinecektir.

  2. E-posta ve fiziken gönderdiğiniz ya da ziyaretiniz sırasında edindiğimiz kişisel bilgilerinizi içeren bilgi ve belgeler hizmetimiz süresince ve hizmetimizden sonra 1136 s. Avukatlık Kanunu gereği 10 yıl süre ile saklanmaktadır. Süresi dolan kişisel veriler fiziken ve elektronik olarak imha edilmektedir.

 4. Bölüm D.3’deki diğer hükümlere bağlı olmaksızın kişisel veri içeren dokümanları (elektronik dokümanlar dahil);

  1. Yasal olarak gerektiği durumlarda;

  2. Dokümanların süren veya olası yasal süreçlerle ilgili olduğunu düşündüğümüz hallerde ve

  3. Kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme gibi).

  4. Sözleşmesel yükümlülüğümüz gereği,

Elektronik ortamda gönderdiğiniz tüm kişisel bilgilerinizi güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularda, fiziksel tüm kişisel verilerinizi ise ofislerimizde güvenlikli dolaplarda saklarız.

D.4. Kişisel bilgilerinizin güvenliği

 1. Kişisel verilerinizin kaybolması, istismar edilmesi veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve organizasyonel önlemler alırız.

 2. İnternet sitemizde yer alan online ödeme sekmesi ile yönlendirilen internet sitesi ile gerçekleştirilen tüm finansal aktarımlar pos.param.com.tr altyapısında şifreleme teknolojisi ile korunmaktadır.

E. Değişiklikler

Bu ilkeyi zaman zaman değiştirerek yeni versiyonu internet sitemizde yayımlayabiliriz. Bu ilkedeki olası değişiklikleri anladığınızdan emin olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmelisiniz. Bu ilkedeki değişiklikleri size sitemizdeki özel mesajlaşma sistemi yoluyla bildirebiliriz.

F. Haklarınız

Bu bilgi ve haklarınızın temin etmek için,​ ilgili kişi başvuru formunun doldurularak (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) info@agnalaw.com'a veya fiziki adresimize başvuruda bulunulması gereklidir. Talep ettiğiniz bilgileri yasaların izin verdiği ölçüde saklayabiliriz.     

 1. Sizin hakkınızda sakladığımız bilgileri size iletmemizi talep edebilirsiniz;

 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 3. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

 5. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 6. Bu hallerde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; 

                 

İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız.

G. Üçüncü taraf internet siteleri

İnternet sitemizde üçüncü taraf sitelere bağlantılar ve detaylar bulunur. Üçüncü tarafların gizlilik ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz yoktur ve bunlardan sorumlu tutulamayız.

H. Bilgilerin güncellenmesi

Hakkınızdaki kişisel bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi gerektiğinde lütfen bize bildirin.

I. Çerez Politikamız

Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu bağlamda, 6698 sayılı KVKK gereği düzenlenen çerez politikamız gizlilik politikamızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Web sitemizi kişisel herhangi bir bilginizi vermeden ziyaret edebilir, tavsiye ve değerlendirmelerimiz hakkında bilgi alarak sorularınıza cevap arayabilirsiniz.

J. E-Posta Disclaimer

 

Bu e-posta ve ilişikteki dosyalar hukuken gizli ve şahsa münhasır bilgileri içermektedir ve sadece gönderilen gerçek veya tüzel kişinin, gönderim amacıyla sınırlı olarak kullanımı içindir. Bu mesajın muhatabı olmamanıza rağmen tarafınıza ulaşmış olması halinde mesaj içeriğinin gizliliği ve bu gizlilik yükümlülüğüne uyulması zorunluluğu tarafınız için de söz konusudur. Eğer bu mesajın muhatabı veya muhatabın bu mesajı okumakla yetkilendirdiği kişi değilseniz lütfen bu bilgileri herhangi bir şekilde kullanmayınız, çoğaltmayınız, yayınlamayanız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal uyararak bu mesajı siliniz. Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gönderenin ya da AGNA Hukuk & Danışmanlık’ın herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. AGNA Hukuk & Danışmanlık mesajın ve eklerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu mesaj aksi sözleşme ile belirtilmedikçe herhangi bir icap, icaba davet, ön sözleşme, niyet mektubu, kabul veya sair işlem teklifi amacını taşımamaktadır.

This e-mail and attached documents contain legally confidential and exclusive information and they are solely for the use of the receiving real and legal person limited with the purpose of delivery. Confidentiality of the content of this message and compliance with the obligation of confidentiality is binding upon you if you receive the message despite not being the addressee. If you are not the addressee or the person authorized by the addressee to read this message, please do not use, duplicate, produce this message and forward to other parties under any circumstances and immediately delete this message by noticing the addresser. Addresser or AGNA Law & Consultancy do not have any responsibility regarding the validity or timeliness on the information contained in the message and attachments thereto. Advt. AGNA Law & Consultancy shall not be held responsible for the delivery of the message and attachments thereto with different content or late delivery, failure of protecting the confidentiality, containing virus and any damage it may cause on your computer. Unless otherwise stated in an agreement, this message shall not be deemed as an offer, invitation to treat, precontract, letter of intent, approval or an offer of miscellaneous transaction.

Yasal Uyarı: İnternet sitemizde üçüncü taraf sitelere bağlantılar ve detaylar bulunur. Verilen linkler sadece öneri ve tavsiye niteliğindedir. Bir Üçüncü Taraf Uygulamasının beraberindeki gizlilik politikasını mutlaka incelemenizi ve Üçüncü Taraf Uygulamalarını kurup kullanmaya karar vermeden önce ihtiyaç duyabileceğiniz açıklamaları Üçüncü Taraf Geliştiricilere sormanızı şiddetle öneririz. Agna Hukuk ve Danışmalık hiçbir Üçüncü Taraf Geliştiricinin eylem ve politikalarını denetlemez ve bu eylem ve politikalardan sorumlu değildir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Uygulamasını kullanırsanız, bunun riski size aittir. Üçüncü tarafların gizlilik ilkeleri ile çerez ve benzeri uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz olmadığını hatırlatır ve bunlardan sorumlu tutulamayacağımızı bir kere daha belirtmek isteriz.

bottom of page