top of page

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda; hukuki destek alınması son derece önemlidir. Gayrimenkul alanında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemeye taşındığında; taraflar yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleriyle karşılaşıp, hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, gayrimenkul hukuk davalarında azami işlem güvenliği açısından, gayrimenkul hukuku uzmanından, hukuki destek alınarak işlem yapılması, oldukça önemlidir. Gayrimenkul Hukuku, detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısıyla uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

 

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmakta olup; toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuk konuları olan ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan Gayrimenkul Hukuku, detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısı nedeniyle gayrimenkul hukuku uzmanı eşliğinde hukuka aykırı durumların bertaraf edilmesi amaçlanır. Gayrimenkul Hukukunun temelini oluşturan “mülkiyet hakkı” T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilmekte ve korunmaktadır.

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
 

 • Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,

 • Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,

 • Şuf’a, ön alım, davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,

 • Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi,

 • Kamulaştırma ve tezyid-i bedel, davalarında tarafların temsil edilmesi,

 • İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,

 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,

 • Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,

 • Kira sözleşmelerinin feshi,

 • Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi,

 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,

 • İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi,

 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,

 • Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi,

 • İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,

 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi,

 • T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilen ve korunan, “Mülkiyet Hakkı” kapsamında hukuki destek sağlanması,

 • Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporlarının hazırlanması suretiyle tarafların karar verme süreçlerine destek olunması.

bottom of page