top of page

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir.  Sözleşmeye taraf olan kişiler alacaklı ve borçlu olarak adlandırılır. Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur. Ancak birden çok kişi de alacaklı ve borçlu sıfatıyla bir sözleşmede yer alabilir.

Sözleşmeler Hukuku Nedir?

 

Hukukumuzda aslında sözleşme hukuku diye bir alan yoktur ancak hemen hemen tüm hukuk dallarında sözleşmeye dair hükümler ve bu hükümlerin sonuçları ve yaptırımlarına dair ilgili kanunlarda hükümler bulunmaktadır. Borçlar Kanunu uyarınca taraflar kanunla düzenlenmiş herhangi bir sözleşme tipine uymak zorunda değildir. Taraflar isterlerse kanunla öngörülmeyen bir sözleşme tipi yaratabilir veya kanunla öngörülen sözleşme tipine yeni unsurlar ekleyerek farklı bir sözleşme oluşturabilirler. Sözleşme özgürlüğü ilkesi sözleşme yapıp yapmama özgürlüğünü kapsar. Kişiler diledikleri sözleşmeyi yapmakta serbest oldukları gibi, hiç kimse istemediği bir sözleşmeyi yapmaya zorlanamaz. Aynı şekilde kişilerin karşı tarafı seçme özgürlüğü de vardır. Ancak kamu hizmeti niteliğindeki hizmetlerle ilgili hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiler zorunlu olarak belli kurumlara sözleşme akdederler. Taraflar kural olarak akdettiği sözleşmeyi şekil serbestisi çerçevesinde akdeder. Ancak bizzat kanun tarafından getirilen şekil şartları vardır. Bu şartlar çoğu zaman bir geçerlilik şartı olarak düzenlenir.

 

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
 

  • Borçlar Kanunu genel hükümlerine uygun sözleşmeleri hazırlarız.

  • Haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli konularında, müvekkillerimize hukuki danışmanlık yaparız.

  • İşletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık yaparız.

  • Borçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veririz.

  • Borçlar Hukuku kapsamına giren davalar ile gerek sözleşmeden gerekse haksız eylemden doğan hukuki ihtilaflar konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veririz.

  • Kusura dayanmayan sözleşme dışı yani kusursuz sorumluluk davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veririz.

  • Borçlar yasasındaki kusursuz sorumluluk halleri, temyiz gücünden yoksun olanların sorumluluğu, adam kullananın sorumluluğu, tüzel kişinin organın haksız eyleminden sorumluluğu, yapı ya da inşa eseri malikinin sorumluluğu ve Medeni Kanundan kaynaklanan kusursuz sorumluluk halleri, aile reisinin sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu, komşuluk hukukundan doğan ödevlere aykırılık yoğun olarak ele aldığımız konulardır.

bottom of page